เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]40
22 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]41
23 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]44
24 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกกกุง [ 14 ก.ค. 2566 ]41
25 รายงานผลการประชาคมร่วมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน [ 29 มิ.ย. 2566 ]46
26 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของทต.กกกุง [ 28 มิ.ย. 2566 ]44
27 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 23 มิ.ย. 2566 ]46
28 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ [ 23 มิ.ย. 2566 ]46
29 การติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลกกกุง [ 20 มิ.ย. 2566 ]44
30 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]40
31 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2566 ]40
32 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 8 พ.ค. 2566 ]47
33 การเผยแพร่ผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสตง. [ 28 เม.ย. 2566 ]48
34 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]55
35 ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]57
36 ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายในเขตเทศบาลตำบลกกกุง [ 26 ม.ค. 2566 ]72
37 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]66
38 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกกุง [ 20 ธ.ค. 2565 ]60
39 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 8 ธ.ค. 2565 ]59
40 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2566 - 2567) [ 29 พ.ย. 2565 ]0
 
|1หน้า 2|3|4


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign