เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]3
2 ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]2
3 ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายในเขตเทศบาลตำบลกกกุง [ 26 ม.ค. 2566 ]3
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]2
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกกุง [ 20 ธ.ค. 2565 ]13
6 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 8 ธ.ค. 2565 ]18
7 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 7 พ.ย. 2565 ]33
8 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2565 ]87
9 รายงานการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]68
10 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบล กกกุง [ 14 มิ.ย. 2565 ]69
11 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกกุง [ 1 มิ.ย. 2565 ]70
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]79
13 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2565 ]102
14 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกกุง [ 8 ก.พ. 2565 ]102
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกกุง [ 1 ก.พ. 2565 ]151
16 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกกุง [ 11 ม.ค. 2565 ]94
17 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 3 พ.ย. 2564 ]96
18 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรรมดา ในสำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง [ 23 ก.ย. 2564 ]114
19 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ในสำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง [ 23 ก.ย. 2564 ]90
20 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ในสำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง [ 23 ก.ย. 2564 ]97
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign