เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2553 [ 7 เม.ย. 2565 ]232
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 เม.ย. 2565 ]174
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 เม.ย. 2565 ]161
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 เม.ย. 2565 ]152
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 เม.ย. 2565 ]138
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 เม.ย. 2565 ]144
7 การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555 [ 7 เม.ย. 2565 ]139
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 7 เม.ย. 2565 ]157
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 7 เม.ย. 2565 ]150
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 เม.ย. 2565 ]151
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 เม.ย. 2565 ]145
 


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign