เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสมาเทศบาลเลขนุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึ [ 7 เม.ย. 2565 ]85
2 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2545 [ 7 เม.ย. 2565 ]97
3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่ม [ 7 เม.ย. 2565 ]84
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 6 เม.ย. 2565 ]90
5 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539 [ 6 เม.ย. 2565 ]88
6 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2545 [ 6 เม.ย. 2565 ]89
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 6 เม.ย. 2565 ]96
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 เม.ย. 2565 ]91
9 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 6 เม.ย. 2565 ]93
10 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 [ 6 เม.ย. 2565 ]91
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 6 เม.ย. 2565 ]87
12 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 6 เม.ย. 2565 ]90
13 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2542 [ 6 เม.ย. 2565 ]118
14 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [ 6 เม.ย. 2565 ]91
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 6 เม.ย. 2565 ]123
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น......2548 [ 6 เม.ย. 2565 ]86
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 6 เม.ย. 2565 ]85
 


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign