เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2566 ]46
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสมาเทศบาลเลขนุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึ [ 7 เม.ย. 2565 ]176
3 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2545 [ 7 เม.ย. 2565 ]147
4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม [ 7 เม.ย. 2565 ]133
5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 6 เม.ย. 2565 ]140
6 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539 [ 6 เม.ย. 2565 ]139
7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2545 [ 6 เม.ย. 2565 ]138
8 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 6 เม.ย. 2565 ]142
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 เม.ย. 2565 ]138
10 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 6 เม.ย. 2565 ]142
11 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 [ 6 เม.ย. 2565 ]159
12 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 6 เม.ย. 2565 ]134
13 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 6 เม.ย. 2565 ]139
14 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2542 [ 6 เม.ย. 2565 ]159
15 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [ 6 เม.ย. 2565 ]139
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 6 เม.ย. 2565 ]188
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น......2548 [ 6 เม.ย. 2565 ]132
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 6 เม.ย. 2565 ]136
 


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign