เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2553 [ 6 เม.ย. 2565 ]78
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 เม.ย. 2565 ]76
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 เม.ย. 2565 ]78
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 6 เม.ย. 2565 ]82
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 เม.ย. 2565 ]75
6 การรับชำระภาษีป้าย [ 6 เม.ย. 2565 ]77
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 เม.ย. 2565 ]78
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 6 เม.ย. 2565 ]78
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 6 เม.ย. 2565 ]76
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 6 เม.ย. 2565 ]77
11 การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555 [ 6 เม.ย. 2565 ]80
 


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign