เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
ผู้นำชุมชน


นายสำรวน โมห้างหว้า
กำนันตำบลกกกุง
นายบุญเสน สุวรรณโภชน์
นายหนูค้าย บัวขาว
นายศุภวัฒน์ จูมจันทา
ผู้ใหญ่บ้านกกกุง หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้านสีสุก หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านเหล่าหัวภู หมู่ที่ 3


นายอนันต์ สายเครือแปง นายสมบัติ ทะวันกุล นายสมหมาย จันทร์แดง
ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านยางคำ หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านบัวสูง หมู่ที่ 7นายไสว แก้วพนิจ
นายบัวพา ไชยเสนา
นายสำเนียง  ทีคลัง
ผู้ใหญ่บ้านบัวเงิน หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้านสนามชัย หมู่ที่ 10นายโกศล เหลือล้ำ


ผู้ใหญ่บ้านกกกุง หมู่ที่ 11


 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign