เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางมุขสุนีย์ นิลคีรี
ผอ.กองการศึกษา
095-2242585

นางสาวยุพิน พลอาษา
นักวิชาการศึกษา
087-9445315

นางสาวภัสราพร แย้มไธสง
ผู้ช่วยสันทนาการ
088-5765072

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวจินตนา โลแพทย์
ครูชำนาญการ
091-0218629


นางสมจิต วงศาอินตา นางสาวสุภาพร บัวสิงห์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
098-5843533 096-5571793


นางสาวณัฐวรรณ บุตรเนียร นางสาวนฤมล อีสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
080-7419565 087-1178049


นางสาวพิทยาภรณ์ คำผุย
ผู้ดูแลเด็ก
089-7158881


 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign