เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางปัญจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล
ปลัดเทศบาล
โทร. 086-6422199

นายสุทธิพันธ์  เริงชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
โทร. 083-7250731

นางจุฑาภร์  ขันธ์แก้ว นางสาวสุทราทิพย์  สำรัว นายยุทธศักดิ์  สามิบัติ นางมุขสุนีย์ นิลคีรี
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 063-4723575 โทร. 084-6866908 โทร. 088-5151181 โทร. 095-2242585
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign