เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวสุทราทิพย์  สำรัว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
084-6866908


นางสาวสุทราทิพย์  สำรัว
นายกัณหา มาตร์แก้ว


นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


084-6866908
093-3901501
ว่าง
นางธัญนัดดา ศรีโซ้ง นางสาวธนภรณ์ ศรีอาราม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
จ้างเหมาบริการ

 
065-6644453
095-9211890
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign