เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
กองคลัง


นายสุทธิพันธ์  เริงชัยภูม
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
083-7250731


นางสาวสุทราทิพย์  สำรัว
นายกัณหา มาตร์แก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
084-6866908
093-3901501นางประกายดาว สืบพานิช
นางธัญนัดดา ศรีโซ้ง นางสาวธนภรณ์ ศรีอาราม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
จ้างเหมาบริการ
 085-5977451
065-6644453
095-9211890 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign