เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
สำนักปลัด
นางปัญจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล

ปลัดเทศบาล

086-6422199นายสุทธิพันธ์  เริงชัยภูมิ

รองปลัดเทศบาล

083-7250731นางสาวรุ่งกาญจน์  อุ่นสมัย

หัวหน้าสำนักปลัด
  086-2319191


นางจุฑาภรณ์ ขันธ์แก้ว
นางสาวอุไรวรรณ รักบุญ นางสาวนิดา  จันทร์แดง
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
063-4723575
099-8298564 081-2380479

นางสาวเทวิกา เพชรแสน -ว่าง-
นิติกร นักวิชาการสาธารณสุข
097-3403655นางสาวกชพรรณ  เศษบุบผา นางสาวสุจิตรา แก่นภักดี
นายธงชัย ฤทธาพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
พนักงานขับรถยนต์
090-5868496 085-0071753
083-0443539นางสาวมาต จันทร์แดง

จ้างเหมาบริการ 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign