เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน


นายศุภฤกษ์ ธนะกลม นายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี ฯลฯ ณ วัดกกกุงวราราม หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง

โดยมี พระครูวิมลสลาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเหนือสูงยาง เป็นพระวิทยากร และ นายประมวล พลอาษา นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง นางทองย้อย พานา รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกกกุง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู เด็กนักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลกกกุง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

2024-05-14
2024-04-24
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30