เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกกกุงนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์


วันที่ 18 มกราคม 2567 ตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกกกุงนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ ณ วัดกกกุงวราราม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกกกุง ได้ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญของ “วัด” ในการเป็นฐานในการนำหลักธรรมไปพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน และประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22