เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
 


ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.บ้านหนองผือ และ รพ.สต.บ้านหนองยาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.บ้านหนองผือ และ รพ.สต.บ้านหนองยาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะครู ผู้ประกอบอาหาร คนขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 /2564

2024-03-22
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-06
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22