รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของทต.กกกุง [ 28 มิ.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 23 มิ.ย. 2566 ]
....................................................................................