วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม หมายเลขทะเบียน ถน 5638 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงานกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง