วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการจัดทำและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แร่กรองน้ำไพโรลูไซด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ Submersible Pumpos) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง