วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหัวภู หมู่ที่ ๓ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนนคสล.เดิม บ้านเหล่าหัวภู หมู่ที่ ๓ (ทางไปบ้านบัวเงิน หมู่ที่ ๘) ไปบ้านบัวเงิน หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑
12  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหัวภู หมู่ที่ ๓ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณถนนคสล.เดิม บ้านเหล่าหัวภู หมู่ที่ ๓ ไปทางทิศใต้ (ทางไปบ้านบัวเงิน หมู่ที่ ๘) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวสูง-บัวเงิน หมู่ที่ ๗-๘ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนคสล.เดิม หน้าโรงเรียนบ้านบัวสูง-บัวเงินวิทยา ไปบ้านบัวสูง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านสีสุก หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากคันคูคลองบริเวณนานายสมาน จันทร์แดง ไปถึงสามแยกถนนลาดยางบริเวณนานายบุญ สามคูเมือง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมทำการเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบที่เทศบาลตำบลกกกุงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนคสศล. เดิมทางเข้าบ้านสนามชัย หมู่ที่ ๑๐ ไปถึงสามแยกบริเวณบ้านนายประมวล พลอาษา ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2567
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๗๒๔๔ ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๙-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าหัวภู หมู่ที่ ๓ สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายอากาศ อุยบอน ถึง บ้านนางสมบูรณ์ บุญพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าหัวภู หมู่ที่ ๓ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสิ้นสุดถนนลาดยางสายบ้านหัวนาถึงบ้านเหล่าหัวภู (ก่อนถึงทางเข้าหนองตาก่ำ) กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๕ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลกกกุงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง