วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกกกุง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำหลังอาคารสำนักงาน ห้องน้ำหอประชุมเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติและห้องน้ำประชุมสภาเทศบาลตำบลกกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์และทำกิจกรรมอื่นๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อรางวัลกิจกรรมการเล่นเกมและนันทนาการของเด็กและเยาวชนตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอออล์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง